Privatumo politika

Ką reiškia ši Privatumo politika?
Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas: rinkėjams; Partijos rėmėjams/aukotojams, interneto svetainės darbopartija.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams; Darbo partijos (toliau – Partija) nariams ar asmenims siekiantiems tapti Partijos nariais; asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Partijos socialinės žiniasklaidos paskyrose; asmenims, dalyvaujantiems Partijos renginiuose; asmenims, kurie kreipiasi į Partiją.
Apie Partiją
Darbo partija, juridinio asmens kodas 303189064, registruotos buveinės Ankštoji g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie asociaciją kaupiami ir saugojami VšĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas: dpinfocentras@gmail.com; tel. Nr.: +37060026929. Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai +37060026929.
Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys yra bet kokia Partijos apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, adresą, IP adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kurią apie Jus Partija renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Partija nurodytų tikslų.
Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria Partija susipažįsta Jums susisiekus su Partija socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Partijos socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.
Kaip Partija renka bei naudoja Jūsų asmens duomenis
Partijai yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais apie:
asmenis, dalyvaujančius rinkimuose;
Partijos rinkėjus/aukotojus;
asmenis, pretenduojančius tapti Partijos nariais;
Partijos narius;
su Partija susisiekusius asmenis;
socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Partiją per Partijos paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
asmenis, kurie dalyvauja Partijos
Narystė Partijoje
Mes renkame ir tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis (vardas, asmens kodas, pavardė, gimimo data, gatvė, namo nr., miestas, rajonas, el. pašto adresas, tel. nr., darbovietės pavadinimas, pareigos, mokymosi/studijų vieta, išsilavinimas, specialybė, informacija apie teistumą, priklausymą kitoms partijoms, informacija apie tai, kokioje veikloje norite dalyvauti) dalyvavimo atrankoje į Partijos narius vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums pateikdami savo asmens duomenis ir su dalyvavimu atrankoje susijusią informaciją.
Jei nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo tapti Partijos nariu.
Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai narių atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti po [nurodyti terminą].
Partija tvarko tokius savo narių asmens duomenis: vardas, asmens kodas, pavardė, gimimo data, gatvė, namo nr., miestas, rajonas, el. pašto adresas, tel. nr., darbovietės pavadinimas, pareigos, mokymosi/studijų vieta, išsilavinimas, specialybė, informacija apie teistumą, priklausymą kitoms partijoms, informacija apie tai, kokioje veikloje norite dalyvauti, gebėjimai, kompetencijos, nuotrauka, su dalyvavimu Partijos veikloje susijusi informacija. Šiame punkte nurodyti duomenys yra būtini Partijos veikloje. Šiuos duomenis tvarkysime tol, kol Jūs būsite Partijos nariais, nebent įstatymai ar ši Privatumo politika nustato kitus terminus. Duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu narystės Partijoje patvirtinimo ir administravimo tikslu.
Duomenys apie rinkėjus
Jei pildote Partijos Jums pateiktą rinkėjų parašų rinkimo lapą, mes tvarkome Jūsų tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) serija, numeris, gimimo data, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, parašas, pasirašymo data). Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, savanoriškai pateikiant informaciją, nurodytą rinkėjų parašų rinkimo lape. Partija iki parašų rinkimo lapų perdavimo Vyriausiajai rinkimų komisijai (toliau – VRK) yra Jūsų asmens duomenų valdytoja. Nuo rinkėjų parašų rinkimo lapų perdavimo VRK duomenų valdytoja tampa VRK. Šiuos duomenis tvarkysime [07.20-08-27].
Duomenys apie Partijos rėmėjus/Aukotojus
Jei Jūs nusprendėte skirti auką Partijos politinei kampanijai finansuoti, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, piniginės aukos vertė, nepiniginė auka ir jos tikroji vertė. Duomenys bus tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu, siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį. Šiuos duomenis tvarkysime 10 metų ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos.
Duomenys apie sutarčių kontrahentus
Jei mes turime su Jumis sutartinių santykių (išskyrus darbo ir narystės), mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: vardą, pavardę, telefoną, elektroninio pašto adresą, duomenis, kuriuos gausime vykdant sutartį, mokėjimų duomenis. Duomenys bus tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu, siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį. Šie duomenys bus tvarkomi 10 metų ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos. Šiame punkte nurodyti duomenys yra būtini tinkamam sutarčių vykdymui.
Susisiekite su mumis
Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, susirašinėjimo tekstą bei pateiktą medžiagą (nuotrauką).
Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.
Susirašinėjimas saugomas 1 metus ir terminą iki ateinančios sausio 15 dienos, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai ar kai duomenų reikia apginti Partijos teisėtus interesus esant ginčui.
Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.
Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu arba telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.
Socialinės žiniasklaidos priemonės
Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime paskyrą socialiniame tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.
Dalyvavimas Partijos renginiuose
Registruodami Jus į Partijos renginius, esant Jūsų sutikimui, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: elektroninio pašto adresas, pavardė, telefono numeris, vardas. Šiuos duomenis saugosime 30 dienų po renginio pabaigos.
Partijos veiklos viešinimo tikslu, esant Jūsų sutikimui, tvarkysime Jūsų duomenis: vardą, pavardę, pareigas, nufotografuotą ir/ar nufilmuotą atvaizdą.
Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Partijos renginius. Mes įsipareigojame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Partijos socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje.
Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Partija neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.
Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 3 metus po renginio ir terminą iki ateinančios sausio 15 dienos.
Duomenų atskleidimas
Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
siekiant apginti savo teises ar interesus.
Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.
Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.
Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti Privatumo politikoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu, nurodant „Pageidauju gauti informaciją iš Partijos apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.
Jūsų asmens duomenų saugumas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Jūsų teisės
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: dpinfocentras@gmail.com.
Nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams. Mes atsisakysime įgyvendinti šias Jūsų teises tik teisės aktuose numatytais atvejais.
Teisė atšaukti sutikimą
Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: dpinfocentras@gmail.com.
Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: dpinfocentras@gmail.com, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.
Papildomos teisės
Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.
Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:
Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.
Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.
Skundai
Esate mums svarbūs ir mums svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenų rinkimui ir naudojimui taikome griežtus standartus. Taigi labai rimtai vertiname bet kokius skundus, susijusius su Jūsų asmens duomenų naudojimu, ir prašome pranešti mums apie bet kokias su tuo susijusias problemas.
Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu info@darbopartija.lt. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
Kai susisiekiate su mumis norėdami pateikti skundą, Jūsų asmens duomenis naudojame tik skundui išnagrinėti ir atsakymui pateikti bei mūsų teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Gavus skundą dėl mūsų komandos nario, mums gali tekti atskleisti šiam asmeniui Jūsų asmens tapatybę. Jūs galite nurodyti, kad nepageidaujate, jog Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti informacija būtų atskleista, ir mes stengsimės atsižvelgti į Jūsų prašymą. Vis dėlto, išnagrinėti skundą anonimiškai ne visada gali būti įmanoma.
Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu, Jūs galite pateikti skundą tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (telefono Nr. +370 5271 2804, el. paštas: ada@ada.lt). Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas.
Atsakomybė
Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.) atliekamus mūsų Interneto svetainėse. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroninio pašto adresu dpinfocentras@gmail.com. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.
Privatumo politikos pakeitimai
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.
Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.
Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2020 08 23.